اخبار سایت

دارالترجمه رسمی بامبارایی – مترجم بامبارایی – ترجمه بامبارایی

    دارالترجمه زبان بامبارایی دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه بامبارایی با داشتن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه شعر ، متون فنی از بامبارایی به فارسی – و فارسی به بامبارایی و  بامبارایی  به انگلیسی و انگلیسی به بامبارایی و بامبارایی  به روسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی باشقیری – مترجم باشقیری – ترجمه باشقیری

    دارالترجمه زبان باشقیری دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه باشقیری با داشتن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه شعر ، متون فنی از باشقیری به فارسی – و فارسی به باشقیری و  باشقیری  به انگلیسی و انگلیسی به باشقیری و باشقیری  به روسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی اینوکتیتوت – مترجم اینوکتیوت – ترجمه اینوکتیوت

    دارالترجمه زبان اینوکتیتوت دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه اینوکتیتوت با داشتن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه شعر ، متون فنی از اینوکتیتوت به فارسی – و فارسی به اینوکتیتوت و  اینوکتیتوت  به انگلیسی و انگلیسی به اینوکتیتوت و اینوکتیتوت  به روسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی اینوپیات – ترجمه اینوپیات – مترجم اینوپیات

  دارالترجمه زبان اینوپیات دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه اینوپیات با داشتن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه شعر ، متون فنی از اینوپیات به فارسی – و فارسی به اینوپیات و  اینوپیات به انگلیسی و انگلیسی به اینوپیات و اینوپیات  به روسی و …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی اینترلینگوا – مترجم اینترلینگوا – ترجمه اینترلینگوا

    دارالترجمه زبان اینترلینگوا دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه اینترلینگوا با داشتن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه شعر ، متون فنی از اینترلینگوا به فارسی – و فارسی به اینترلینگوا و  اینترلینگوا به انگلیسی و انگلیسی به اینترلینگوا و اینترلینگوا  به روسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی ایلوکانو – ترجمه ایلوکانو – مترجم ایلوکانو

    دارالترجمه زبان  ایلوکانو دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه ایلوکانو با داشتن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه شعر ، متون فنی از ایلوکانو به فارسی – و فارسی به ایلوکانو و  ایلوکانو به انگلیسی و انگلیسی به ایلوکانو و ایلوکانو  به روسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه ایگبو – مترجم ایگبو – ترجمه ایگبو

    دارالترجمه زبان  ایگبو دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه ایگبو با داشتن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه شعر ، متون فنی از ایگبو به فارسی – و فارسی به ایگبو و  ایگبو به انگلیسی و انگلیسی به ایگبو  و ایگبو  به روسی …

ادامه نوشته »

INTERPRETING SERVICES IN IRAN

  TEL:+982186015424    mobile : 00989100112835 (Telegram)    00989373808894 (whatsapp) mail:ghobyshavi@gmail.com skype: ali ghobyshavi   PARSIS TRANSLATION CENTER  If you call us , we speak to you in English and you do not need to know persian   Interpreting  to / from persian ( farsi ) in IRAN      …

ادامه نوشته »

دارالترجمه اکسیتان

    دارالترجمه زبان  اکسیتان دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه اکسیتان با داشتن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه شعر ، متون فنی از اکسیتان به فارسی – و فارسی به اکسیتان و  اکسیتان به انگلیسی و انگلیسی به اکسیتان و اکسیتان  به روسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه اویغوری

    دارالترجمه زبان  اویغوری دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه اویغوری با داشتن کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه شعر ، متون فنی از اویغوری به فارسی – و فارسی به اویغوری و  اویغوری به انگلیسی و انگلیسی به اویغوری و اویغوری  به روسی …

ادامه نوشته »