اخبار سایت

دارالترجمه رسمی زبان فولانی – مترجم فولانی

دارالترجمه رسمی زبان  فولانی  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه فولانی با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از فولانی به فارسی – و فارسی به فولانی   و  فولانی به انگلیسی و …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی زبان فلامان – مترجم فلامان – ترجمه فلامان Translation of the Flaman language into Persian in Iran

  دارالترجمه رسمی زبان  فلامان  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه فلامان با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از فلامان به فارسی – و فارسی به فلامان   و  فلامان به انگلیسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی زبان فاروئی – مترجم فاروئی – ترجمه فاروئی

  دارالترجمه رسمی زبان  فاروئی  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه فاروئی با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از فاروئی  به فارسی – و فارسی به فاروئی   و  فاروئی به انگلیسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی زبان عفار – مترجم عفار – ترجمه عفار

  دارالترجمه رسمی زبان  عفار  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از عفار  به فارسی – و فارسی به عفار   و  عفار  به انگلیسی و …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی زبان صربی کرواتی – مترجم صربی کرواتی – ترجمه صربی کرواتی

  دارالترجمه رسمی زبان  صربی کرواتی  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه صربی کرواتی با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از صربی کرواتی به فارسی – و فارسی به صربی کرواتی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی زبان شونا – مترجم شونا – ترجمه شونا – دارالترجمه شونا

  دارالترجمه رسمی زبان  شونا  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه شونا    با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از شونا  به فارسی – و فارسی به   شونا   و  شونا …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی زبان سوندایی – مترجم سوندایی – ترجمه سوندایی

  دارالترجمه رسمی زبان  سوندایی دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه سوندایی   با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از سوندایی     به فارسی – و فارسی به سوندایی     …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی زبان سندی – مترجم سندی – ترجمه سندی

دارالترجمه رسمی زبان  سندی  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه سندی  با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از سندی    به فارسی – و فارسی به سندی     و  سندی   …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی زبان سبوانو – مترجم سبوانو – ترجمه سبوانو

  دارالترجمه رسمی زبان  سبوانو  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه سبوانو  با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از سبوانو    به فارسی – و فارسی به سبوانو     و  سبوانو …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی زبان سانگو – مترجم سانگو – ترجمه سانگو Sangu translation into Persian in Iran

  دارالترجمه رسمی زبان  سانگو  دارالترجمه پارسیس سانگو به عنوان مرکز تخصصی ترجمه سانگو با بکارگیری  کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترحمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،  اشعا ر   و … از سانگو   به فارسی – و فارسی به سانگو    و  سانگو …

ادامه نوشته »