ترجمه رسمی در دارالترجمه
ترجمه رسمی در دارالترجمه

راهنمای مهم در ترجمه رسمی

ترجمه های رسمی همان ترجمه معتبری هستند که اغلب بر روی مدارک دولتی , هویتی  و یا اسنادی که در کشور مورد نظر از سازمان ها و یا ارگانهای دولتی و غیر انتفاعی در اختیار اشخاص قرار گرفته انجام می شود

برخی از این اسناد محرمانه بوده و برخی دیگر نیز اوراق بهادار , اسناد حقوقی و یا مدارک هویتی است .

ترجمه های رسمی فرمت استانداردی  نداشته , بلکه نحوه ارائه آنها مهم است معمو